Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych ujawnionych w niniejszym formularzu jest Personal Brand Institute Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-094), ul. Wierzbowa 9/11 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000562331, NIP: 7010489621; Regon: 361742503 o kapitale zakładowym  5.000 PLN, reprezentowaną przez Marka Parzydło, Prezesa Zarządu, zwany dalej „PBI”.

Przestrzeganie zasad ochrony danych w PBI nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki Newslettera i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych).

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki Newslettera, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jego wysyłki.